تفاهم نامه

تفاهم نامه های علمی، پژوهشی و آموزشی منعقد شده بین واحد اسلامشهر و سایر ادارات  

     

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر به مدت یک سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان به مدت یکسال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با آموزش و پرورش چهاردانگه به مدت یکسال

نعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه حسابداری تحلیل گران سپهر ایرانیان

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان نقشه برداری کشور

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان آبفای جنوب غربی استان تهران

اانعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران

 انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با اداره تعاون روستایی شهرستان اسلامشهر به مدت یکسال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با هیئت کوهنوردی شهرستان اسلامشهر به مدت 3سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با شرکت پارس خودرو به مدت 2سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با شرکت ایران خودرو دیزل به مدت 3سال