تفاهم نامه

تفاهم نامه های علمی، پژوهشی و آموزشی منعقد شده بین واحد اسلامشهر و سایر ادارات  

     

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر به مدت یک سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان به مدت یکسال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با آموزش و پرورش چهاردانگه به مدت یکسال

انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه حسابداری تحلیل گران سپهر ایرانیان

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان نقشه برداری کشور

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان آبفای جنوب غربی استان تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران

 انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با اداره تعاون روستایی شهرستان اسلامشهر به مدت یکسال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با هیئت کوهنوردی شهرستان اسلامشهر به مدت 3سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با شرکت پارس خودرو به مدت 2سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با شرکت ایران خودرو دیزل به مدت 3سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی با انجمن ایرانی تاریخ اسلام به مدت 4 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی با پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به مدت 2 سال 

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی با شرکت مدار، ایده، تجارت به مدت 1 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، علمی- پژوهشی با آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ولیعصر به مدت 3 سال 

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، فناوری و پژوهشی با انجمن کشت سلولی و بافت گیاهی ایران به مدت 2 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی با شرکت پیشگام تجهیز بنیان به مدت 2 سال 

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، علمی- پژوهشی با بیمارستان میلاد شهریار به مدت 1 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، علمی- پژوهشی با موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین به مدت 1 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به مدت 2 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با شرکت تولیدی ایران تایر به مدت 2 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران به مدت 5 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، علمی- پژوهشی با سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان تهران به مدت 2 سال

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با شرکت انستیتو ایزایران به مدت 3 سال