آیین نامه پژوهشی

 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

 قرارداد داخلی طرح های برون دانشگاهی

مراحل اجرایی طرحهای برون دانشگاهی

 بخشنامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

  متمم بخشنامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

لزوم اخذ مجوز جهت شرکت در هر رویداد علمی- پژوهشی

شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی و پژوهشی

جذب و بکار گیری فارغ التحصیلان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد مشمول

آموزش نظامی اعضای هیات علمی مشمول

دستور العمل برگزاری کارگاههای علمی وپژوهشی

برگزاری جشنواره ابتکارات و اختراعات دفاعی ناهمطراز

بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی

آئین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت های واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی

شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد

آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت کانون های دانشگاه،صنعت و جامعه

دستورالعمل ساماندهی و توسعه رویدادهای فناوری ،نوآوری و کار آفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی 

متمم آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 

آیین نامه طرح های پژوهشی -آبان 99

آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی

دستورالعمل اعطای اختیارات واحدها برای انجام طرحهای تحقیقاتی مستقل